Statuten

Statuten

Statuten Leidse IJshockeyclub Leiden Lions

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Leidse IJshockeyclub “Leiden Lions”. Zij is gevestigd te Leiden.

Doel

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel het beoefenen en bevorderen van het ijshockeyspel en aanverwante takken van sport.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van oefeningen en het spelen van wedstrijden, het organiseren van evenementen op het gebied van de ijshockeysport en voorts door alle wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Duur

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. De vereniging kent: a. werkende leden; b. ereleden; c. leden van verdienste; d. juniores.
 2. De vereniging kent bovendien ondersteunende leden. Zij zijn geen lid in de zin der wet.
 3. Werkende leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten en de achttienjarige leeftijd bereikt hebben. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 4. Ereleden en leden van verdienste zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en die die benoeming hebben aanvaard.
 5. Juniores zijn zij die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeeld, door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten en de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 6. Ondersteunende leden zijn zij die jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de minimale grootte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
 7. Door verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging wordt men tevens lid van de Nederlandse IJshockey Bond.

Artikel 5

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Statuten

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging van de vereniging; d. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mitsdien schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk, indien redelijker wijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
 3. Door opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden in de in de wet bepaalde gevallen. Het bepaalde in de twee laatste zinnen van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet tijdige betaling door het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of indien het lidmaatschap van de Nederlandse IJshockey Bond van het lid wordt beëindigd. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Geldmiddelen

Artikel 7

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de werkende leden, juniores, ondersteunende leden, ontvangsten uit wedstrijden en andere inkomsten.
 2. De werkende leden en juniores zijn jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook ereleden en leden van verdienste vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.

Statuten Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
 2. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering uit de leden.
 3. De algemene vergadering stelt het aantal der bestuursleden vast.
 4. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen.
 5. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
 6. Bestuurders worden genoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 9

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel, mede bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 10

 1. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, onder wie in elk geval hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester.

Statuten De algemene vergadering

Artikel 11

 1. De algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.
 2. Jaarlijks wordt tenminste een algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overigens van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.
 3. Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering een commissie van tenminste twee leden die geen deel mogen maken van het bestuur. Het bestuur doet de in het vorige lid bedoelde stukken tenminste een maand voor de dag, waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
 4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

Artikel 12

 1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
 2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van eentiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan.
 3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 4. Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in het vorige lid, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldig besluiten, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen van eentiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.

Statuten

Artikel 13

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de werkende leden, juniores, ereleden en leden van verdienste, de personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede diegene die daartoe door de algemene vergadering zijn uitgenodigd.
 2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de werkende leden, de ereleden, de leden van verdienste en één der ouders of voogd/voogdes van de juniores. Ieder van hen heeft een stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijke daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde te doen uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gemachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
 5. De algemene vergadering is bevoegd besluiten te nemen, indien tenminste eenvijfde van het totaal aantal der stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig zijn.
 6. Indien minder dan in het voorgaande lid genoemde aantal stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig zijn, kan een tweede vergadering worden uitgeschreven, te houden niet later dan een maand na de eerste vergadering, doch niet eerder dan veertien dagen, in welke vergadering besluiten kunnen worden genomen over die punten, welke stonden vermeld op de agenda van de eerste vergadering, ongeacht het aantal der aanwezige stemgerechtigde leden.
 7. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 14

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter der algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk voorstel.
 3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekent.

Verenigingsjaar

Artikel 15

Het verenigingsjaar loopt van een augustus tot een augustus van het daaropvolgend jaar.

Statuten Statutenwijziging

Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van een algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

 1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. Tenzij de algemene vergadering bij het in het vorige lid bedoelde besluit een andere bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan hen die ten tijde van de ontbinding lid van de vereniging waren.
 3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Artikel 18

 1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met de statuten.
 3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. De comparanten zijn aan mij, notaris J. Karstens, bekend. Waarvan akte in minuut is verleden te Leiden op 2 november 1979.